Как на турецком будет нет
Перейти к содержимому

Как на турецком будет нет

 • автор:

Перевод «пока нет» на турецкий

henüz değil, daha değil — самые популярные переводы слова «пока нет» на турецкий. Пример переведенного предложения: Не уверен, пока нет. ↔ Emin değilim, henüz değil.

русский — турецкий словарь

henüz değil

Не уверен, пока нет. Emin değilim, henüz değil.

Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data

daha değil

Нет, пока нет, но мы хотим очень много детей, да? Hayır, daha değil, ama bir ev dolusu istiyoruz, değil mi?

Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data

Показать алгоритмически созданные переводы

Сказать нет перевод на турецкий

Даже если никакого «Глаза» нет, если нас не надули и мы проведём следующие 20 лет в тюрьме, тогда, я просто хочу сказать.

Ortada hiç «Göz» olmasa bile tamamen tongaya düşürülmüş ve önümüzdeki 20 yılı hapiste geçirsek bile şunu söylemek isterim ki.

И тут ты должна сказать : «Нет, твои волосы чудесны.»
Burası «Saçların çok hoş.» demen gereken yerdi.
Нет, я могу сказать, где именно я была.
Hayır, nerede olduğumu kesinlikle söyleyebilirim.

Многие думают, что если нет научного объяснения, этого не существует, но я могу сказать, что наши деды знали о ночных кошмарах и насколько они губительны.

Çoğu insan bilimsel olarak varlıklarını kanıtlayamadığı şeylerin sebepler olacağına inanmaz, ama bizim atalarımız kabusları ve ne kadar tehlikeli olduklarını biliyordu.

Нет, то есть, очевидно, что это — Мишель, но. Вы хотите сказать, что её там не было, когда они это снимали?

Как на турецком будет нет

кури́ть он бро́сил и говори́т, что бо́льше совсе́м не тя́нет — sigarayı bırakmış, hem hiç aramıyormuş

8) (билет, жребий и т. п.) çekmek
тяну́ть жре́бий — kura çekmek; kura çekişmek ( о многих)
9) ( всасывать жидкость) çekmek, emmek
10) ( обладать тягой) çekmek
труба́ хорошо́ тя́нет — baca iyi çekiyor
11) ( веять) gelmek
тяну́л ветеро́к — hafif bir esinti vardı
тяну́ло ды́мом — duman kokusu geliyordu
ве́тер тяну́л из са́да за́пах сире́ни — rüzgar bahçeden leylak kokusu getiriyordu
12) ( медлить) sallamak, sürüncemede bırakmak; uzatmak; geciktirmek
они́ вот уж ме́сяц тя́нут с мои́м де́лом — işimi bir aydır sallıyorlar
не тяни́! — sözü / lafı uzatma!
с отве́том не тяни́ — cevabı geciktirme
13) разг. ( весить) çekmek
тюк тя́нет со́рок кило́ — balya kırık kilo çekiyor
14) разг. ( вымогать деньги) sızdırmak
он тя́нет де́ньги у отца́ — babasını sızdırıyor
15) разг. ( воровать) aşırmak, çalmak
16) ( медленно пить) ağır ağır / yudum yudum içmek
17) ( лететь) uçmak; geçmek
над ле́сом тяну́ли журавли́ / тяну́л кося́к журавле́й — orman üzerinden bir turna katarı geçiyordu
своя́ но́ша не тя́нет — погов. öküze boynuzu yük olmaz
тяну́ть кого-л. к отве́ту — hesaba çekmek
I частица
1) утв. evet; ya; ha
придёшь? — Да. — gelir misin? — Evet
да-а, стра́нно. — ya-a, acayip.
да! чуть бы́ло не забы́л — ha, az kaldı unutuyordum
2) вопр. sahi mi?; yok canım?; değil mi?; efendim?
да что ты / вы? — yok canım?
придёшь, да? — gelirsin, değil mi?
Хаса́н! — Да? — Hasan! — Efendim?
да ну? — yok canım?, deme!
3) усил. обычно не переводится canım (при упреке, несогласии)
да ра́зве э́то недоста́ток? — canım bu da bir kusur mu?
да что (там) кни́ги, он и газе́т не чита́ет! — kitap ne söz, gazete okumuyor!
да что там кни́ги, хоть бы газе́ты чита́л. — bırak(ın) kitapları, gazete okusa.
да ты сади́сь! — otur sen
да сади́сь же ты (наконе́ц)! — otursana!
да нет, тебе́ так показа́лось — yok canım, sana öyle gelmiş
да ра́зве э́то челове́к? — o da sanki adam mı?
да ра́зве я мог поду́мать, что. —. aklıma gelir miydi hiç?
да ты не расстра́ивайся! — üzme kendini sen!
да кто за него́ пойдёт (за́муж)? — onunla hangi kadın evlenir ki?
да замолчи́шь ты и́ли нет?! — susacak mısın, susmayacak mısın?!
да ты опо́мнись! — efendi, kendine gel!
да ты влюбле́на в него́! — ayol sen âşıksın bu adama!
да посто́й ты! — dur yahu!
да здра́вствует. ! — yaşasın. !
да поги́бнет / сги́нет. ! — kahrolsun. !
да бу́дет вам изве́стно, что. — haberiniz olsun ki.
да прости́т мне чита́тель. — okurlar bağışlasın beni.
вот э́то да! (при удивлении) — vay canına!
II союз
1) соед. bir de, ile
сосна́ да ель — (bir) çam bir de göknar
вдоль доро́ги — все поля́ да поля́ — yol boyu hep tarlalar
2) присоед. hem (de); bir de; da
(я) купи́л кни́гу да ещё каку́ю интере́сную — bir kitap aldım, hem de çok ilginç bir kitap
да и́зредка наве́дывался к бра́ту — arada bir de kardeşini görmeye giderdi
да я и не жа́луюсь — yakındığım da yok zaten
да и что э́то тебе́ даст? — hem bu ne kazandırır sana?
да и вре́мени у меня́ не́ было — vaktim de yoktu (zaten)
3) против. ( однако) ama
1) врз iş; meşgale; mesele; görev, vazife ( обязанность)
госуда́рственные де́ла́ — devlet işleri
дома́шние де́ла́ — ev işleri
я е́ду по де́лу — bir iş için gidiyorum
бо́льше у меня́ здесь дел нет — benim burada işim kalmadı
сиде́ть без де́ла — boş durmak
хоро́шее де́ло — чита́ть — okumak — iyi bir şeydir
де́ло вку́са — zevk meselesi
де́ло че́сти — onur meselesi
э́то лишь одна́ сторона́ де́ла — bu, işin sadece bir yanı
слова́ и де́ла́ — sözler ve işler
2) dava; eser
служи́ть де́лу ми́ра — barış davasına hizmet etmek
библиоте́чное де́ло — kütüphanecilik
кузне́чное де́ло — demircilik
в соверше́нстве знать своё де́ло — işinin eri / ehli olmak
5) канц. dosya
изъя́ть докуме́нт из де́ла — evrakı dosyadan çıkarmak
де́ло бы́ло / происходи́ло в дере́вне — olay bir köyde geçiyordu
смотрю́, де́ло пло́хо — baktım, gidiş fena
в чём де́ло? — ne var?, ne oluyor?
в са́мом де́ле — gerçekten
э́то (совсе́м) друго́е де́ло! — o başka!
ва́ше де́ло — siz bilirsiniz
как (ва́ши / твои́) де́ла́? — işler nasıl?
не твоё де́ло! — senin üstüne vazife değil!
э́то твоё де́ло! — bu, senin bileceğin bir iştir!
моё де́ло сказа́ть, а. — benden söylemesi.
на́ше де́ло дать вам сове́т — bizden size tavsiye etmesi
а согласи́тся он и́ли нет, э́то уж друго́е де́ло — razı olur ya da olmaz, o ayrı
я пе́рвым де́лом позвони́л (по телефо́ну) — ilk işim telefon etmek oldu
де́ло за деньга́ми — iş paraya kaldı
име́ть де́ло с кем-л. — biriye alış-verişi olmak; düşüp kalkmak
то и де́ло — ikide birde
то ли де́ло — дома́шняя пи́ща / еда́ — ev yemekleri başka
де́ло в том, что. — mesele şu ki.
де́ло не в э́том — mesele onda değil
де́ло идёт о. — söz konusu olan.
а тебе́ и де́ла нет (до э́того)! — umurunda bile değil senin!
кому́ како́е де́ло! — kime ne?
како́е мне де́ло до э́того? — bundan bana ne?
в тот ве́чер — o akşam
в то вре́мя — o zaman / sırada
на том берегу — karşı yakada / kıyıda
по ту сто́рону стены́ — duvarın arkasında
по ту сто́рону Атла́нтики — Atlantik’in ötesinde / öbür tarafında;
с того́ дня его́ бо́льше не ви́дели — o gün bugün onu gören olmadı
по той и́ли ино́й причи́не — şu ya da bu nedenden dolayı
и тот и друго́й — ikisi de
и в том и в друго́м слу́чае — her iki halde de
3) ( другой) öbür, öteki; beriki
на том конце́ про́вода — telin öbür ucunda
а тот — смеётся! — öbürü de gülüyor!
он оди́н, а тех — тро́е — o bir kişi berikiler üç
4) aranan, istenen, o
не тот — yanlış
той кни́ги в прода́же уже́ нет — o kitaptan satışta kalmamış
я набра́л не тот но́мер — yanlış numara çevirmişim
то же мо́жно сказа́ть и о тебе́ — aynı şeyler senin için de söylenebilir
прода́ть по той же цене́ — fiyatına satmak
прода́м, е́сли кто́-нибудь даст ту же це́ну — satın aldığım parayı veren biri olsa satarım
тот са́мый Петро́в, кото́рый. — o Petrov ki.
всё тот же Петро́в утвержда́ет, что. — gene aynı Petrov iddia ediyor ki.
я тепе́рь (уже́) не тот — ben artık eski ben değilim
то, что вы сказа́ли. — söylediğiniz.
то, что называ́ется любо́вью. — sevgi denen şey.
я́сно то, что. — şurası açıktır ki. ; açık olan odur ki.
стра́нно то, что. — işin garip yanı.
изве́стно то́лько то, что. — bilinen bir şey varsa, o da.
к тому́, что бы́ло изве́стно, он ничего́ но́вого не доба́вил — bilinenlere yeni bir şey katmadı
с то́й лишь ра́зницей, что. — şu farkla ki.
де́лай то, что тебе́ говоря́т! — sana ne söylüyorlarsa onu yap!
по сравне́нию с тем, что бы́ло де́сять лет наза́д — on yıl öncesine göre
она́ зави́довала тем, у кого́ есть де́ти — çocukluları kıskanırdı
он о́чень горди́тся тем, что он лётчик — pilot olmanın büyük gururunu duyuyor

ока́зывая ему́ по́мощь, он тем са́мым защища́ет и свои́ интере́сы — ona yardım etmekle kendi çıkarlarını da savunmuş oluyor

те, кому́ сейчас три́дцать (лет) — şimdi otuzundakiler
те из вас, кто бу́дет занима́ться иссле́дованиями — araştırma yapacaklarınız
те из них, кто уже́ получи́л образова́ние — öğrenim yapmış olanları
я ещё и не то зна́ю! — daha neler bilirim!
осёл и тот бы по́нял — eşek olsa anlardı
у него́ одно́ пальто́, да и то не но́вое — bir paltosu var, o da yeni değil
он не то что бо́лен, а про́сто уста́л — hasta falan değil, bayağı yorulmuş
к тому́ же — hem, kaldı ki, üstelik
хоте́л он того́ или нет. — istemiş olsun ya da olmasın.
хо́чет он того́ или нет. — istediği olsun olmasın.
на том све́те — öbür dünyada
emin olmak; kanmak
1) ( иметь уверенность) emin olmak, inancı olmak
ве́рить в правоту́ своего́ де́ла — davasının haklılığına inancı olmak
2) ( принимать за истину) inanmak; kanmak
ве́рить ка́ждому слову кого-л. — birinin her sözüne inanmak
е́сли ве́рить слу́хам — söylentiler doğruysa
не верь, (обма́нет)! — kanma!
хо́чешь верь, хо́чешь нет — ister inan, ister inanma
ве́рь / ве́рьте, что. — inan olsun ki.
3) ( быть религиозным) Tanrıya inanmak
4) (доверять, полагаться) inanmak, güveni olmak
я вам ве́рю — size inanırım
lezzet; zevk,
beğeni; merak
1) (ощущение, чувство) tadım
2) (качество, свойство пищи) tat (-) , lezzet; çeşni
ки́слый на вкус — tadı ekşi
прия́тный на вкус — tadı hoş; içimli, içimi iyi (о воде, напитках)
у э́тих плодо́в стра́нный вкус — bu meyvanın garip bir tadı / lezzeti var
попро́бовать что-л. на вкус — bir şeyin tadına / çeşnisine bakmak
3) ( чувство красивого) zevk, beğeni
непритяза́тельные вку́сы — ilkel beğeniler
да у тебя́, ока́зывается, никако́го вку́са нет! — çok zevksizmişsin be!
то́нкость худо́жественного вку́са — sanat zevkindeki incelik
име́ть вкус к чему-л. — bir şeye merakı olmak, meraklısı olmak
та́нец в испа́нском вку́се — İspanyol tarzında bir dans
входи́ть во вкус чего-л. — bir şeyin tadına varmak
он челове́к со вку́сом — zevk sahibi bir adamdır
одева́ться со вку́сом — zevkle giyinmek
на твой вкус ничего́ не́ было — senin zevkine göre bir şey yoktu
э́то пришло́сь ему́ по вку́су — bu onun hoşuna / zevkine gitti
э́то де́ло вку́са — bu, bir zevk meselesidir

на вкус, на цвет това́рищей нет; о вку́сах не спо́рят чего-л.погов. renk ve zevk üzerinde münakaşa olmaz

geri verme,
iade; dönüş
1) geri verme, iade
возвра́т де́нег — paranın geri verilmesi / iadesi
возвра́т к пре́жним ме́тодам — eski yöntemlere geri dönüş
с э́того пути́ возвра́та нет — bu yolun dönüşü yoktur
к про́шлому возвра́та нет — geçmişe geri dönülmez
çıkış; çekilme,
istila; üretim
1) ( действие) çıkma, çıkış; ayrılma, çekilme, istifa (etme) ( из организации)
вы́ход из пике́ — ав. dalıştan çıkış
пра́во вы́хода из догово́ра — anlaşmadan çekilmek hakkı
вы́ход из кри́зиса — bunalımdan çıkış
вы́ход на орби́ту — yörüngeye oturma
2) çıkış (yeri); kapı; mahreç (-ci)
из э́той пеще́ры два вы́хода — bu mağaranın iki çıkışı var
в за́ле три вы́хода — salonun üç kapısı var
у страны́ нет вы́хода к мо́рю — ülkenin denize mahreci yok
3) перен. (из затруднения и т. п.) çıkar yol, çıkış yolu, çare
найти́ вы́ход (из положе́ния) — çıkış yolunu bulmak, çaresini bulmak
ино́го вы́хода у нас нет — başka çaremiz yok
э́то — не вы́ход (из положе́ния) — bu, çıkar yol değildir
4) (книги, журнала и т. п.) çıkma
5) ( продукции) üretim
вы́ход зерна́ с (ка́ждого) гекта́ра — hektar başına tahıl üretimi
быть на вы́ходах — театр. figüranlık yapmak
знать все ходы́ и вы́ходы — girdisini çıktısını bilmek
kurban; özveri,
fedakârlık; şehit,
1) рел. kurban
принести́ же́ртву — kurban sunmak
принести́ в же́ртву — ( животное) kurban etmek; перен. kurban etmek; feda etmek, harcamak
2) ( самопожертвование) özveri, fedakârlık
быть гото́вым идти́ на же́ртвы — özverilere katlanmaya hazır olmak

нет таки́х жертв, на кото́рые он не пошёл бы ра́ди. —. için / uğruna razı olmayacağı fedakârlık yoktur

3) ( пострадавший) kurban, şehit (-di) ; av
же́ртвы войны́ — savaşın kurbanları
стать же́ртвой чего-л. — bir şeyin kurbanı olmak
стать же́ртвой ава́рии — kazaya kurban gitmek
челове́ческих жертв нет — can kaybı yoktur
тигр бро́сился на свою́ же́ртву — kaplan avına atıldı
1) burada; burası
здесь никого́ нет — burada kimse yok
здесь хо́лодно — burası soğuk
у меня́ вот здесь боли́т — buram ağrıyor
чита́й вот здесь — burasını oku
здесь нет / я не ви́жу ничего́ плохо́го — bunda ayıplanacak bir şey yok / görmüyorum
1) ya da; veya
и́ли. и́ли — ya. ya.
будь то друг и́ли враг — ister dost ister düşman olsun
свобо́да и́ли смерть! — ya hürriyet ya ölüm!
он не мог реши́ть, е́хать и́ли нет — gitmekle gitmemek arasında karar veremiyordu
нра́вится нам э́то и́ли нет — hoşumuza gitsin gitmesin
несов.; сов. — огово́риться
заране́е оговорю́сь, что. — önceden şunu belirteyim ki.
2) ( ошибаться в речи) dili sürçmek; ağzından yanlış laf çıkmak
нет, нет, я не оговори́лся — hayır, hayır, yanlış işitmedin(iz)
halbuki; ya
I союз
1) против. ise, da
не два, а три — iki değil de üç
три, а не два — üç, iki değil
он е́дет, а я нет — o gidiyor bense gitmiyorum
2) (после предложений с уступ. союзами)
хоть и не ви́дел, а зна́ю — görmedimse de haberim var
3) (после предложений, имеющих уступительный смысл) fakat, ama
пройду́т го́ды, а э́то не забу́дется — yıllar geçecek, fakat bunlar unutulmayacaktır
4) ( между тем) oysa, halbuki
а ты зна́ешь, что. — oysa biliyorsun ki.
5) присоед. da
а на друго́й день. — ertesi gün de.
а да́льше — сплошны́е леса́ — ötesi de hep ormanlar
а так-то он поря́дочный (челове́к) — yoksa namusuna namusludur
6) (при указании на неожиданность, непредвиденное действие) ki
прихожу́, а там никого́ — geldim ki kimseler yok
7) (после предложений, имеющих условный смысл) ise; yok
а не по́нял, так молчи́ — anlamadınsa / anlamadıktan sonra ağzını açma
а е́сли уви́дят? — ya birisi görürse?
а что де́лать / поде́лаешь? — ne yapalım ya?
а та ли э́то дере́вня? — bu köy o köy mü ola?
а что тако́е?, а в чем де́ло? — ne var yani?
а э́то кто? — bu da kim?
а каки́е (в ней / там) иллюстра́ции! — ya resimleri!
умру́, а туда́ бо́льше не верну́сь! — ölürüm de dönmem oraya!
а да́льше что? — e, sonra?
а ты что ду́мал? — ne sandın ya!
а ты его́ защища́й! — ирон. sen yine onu müdafaa et!
а еще до́ктор! — bir de doktor olacaksın!
а то
II частица, вопр.
(при отклике и т. п.) efendim?
сде́лаешь, а? — yaparsın, e mi?
краси́во, а? — ne güzel, değil mi?
како́е у тебя́ на э́то пра́во? А? — buna ne hakkın var? Ha?
III межд.
а, тепе́рь я́сно / поня́тно! — ha, şimdi anlaşıldı
а, вот и он! — hah, geldi işte!
а, ничего́! — eh, zararı / ziyanı yok!

на э́той (железнодоро́жной) ли́нии беспереса́дочного сообще́ния нет — bu hatta ancak aktarmalı trenler işler

daha büyük; daha fazla; artık,
1) прил. ( сравн. ст. от большой ) (daha) büyük
2) нареч. ( сравн. ст. от много ) (daha) çok, (daha) fazla
в три ра́за бо́льше — üç kat / misli fazla
поучи́ть в пять раз бо́льше — beş katını / mislini almak
бо́льше всего́ — en çok
бо́льше всего́ он люби́л музыку — en sevdiği (şey) müzikti
бо́льше, чем нужно — gereğinden / lüzumundan fazla
у него́ бо́льше о́пыта, чем у тебя́ — onun tecrübesi seninkinden geniştir
я люби́л его́ бо́льше, чем родно́го бра́та — onu kardeşimden çok severdim
но и ты сде́лал не бо́льше — ama daha fazlasını sen de yapmadın
бо́льше ничего́ сде́лать нельзя́ — başkaca bir şey yapılamaz
3) нареч. (в отриц. предложениях) artık; (bir) daha
так бо́льше продолжа́ться не мо́жет — bu, böyle süremez
э́то всё, бо́льше я ничего́ не зна́ю — hepsi o kadar, başka bir bildiğim yoktur
бо́льше об э́том не говори́лось — bundan bir daha söz edilmedi
бо́льше я ему́ не ве́рю — ona artık inanmaz oldum
де́ло бо́льше не те́рпит отлага́тельств — işin artık gecikmeye tahammülü yoktur
мне бо́льше ничего́ не на́до — başka şey istemem
я не нае́лся. Бо́льше нет? — doymadım. Daha yok mu?
бо́льше не бу́ду! — bir daha yapmam!
4) нареч. aşkın, çok, fazla
бо́льше то́нны — bir tonun üstünde, bir tandan çok / fazla
бо́льше двух часо́в — iki saati aşkın, iki saatten fazla
прошло́ не бо́льше двух часо́в — iki saat ancak geçti
ему́ бо́льше сорока́ (лет) — (yaşı) kırkı aşkındır
на вид ей не бо́льше двадцати́ (лет) — yirmisinde ancak görünüyor
э́та кни́га сто́ит не бо́льше рубля́ — bu kitap ancak bir ruble eder
5) (преимущественно, главным образом) daha çok
. тем бо́льше у тебя́ ша́нсов оста́ться —. kalma şansın da o denli yüksektir
скажу́ бо́льше. — dahasını söyleyeyim.
он ещё бо́льше побледне́л — daha beter sarardı
бо́льше он ни на что не годи́тся — başka işe yaramaz o
чита́я письмо́, он всё бо́льше удивля́лся — mektubu okudukça hayreti büyüyordu
э́то бо́льше, чем изме́на — ihanetten de öte bir şeydir bu
бо́льше того́. — üstelik
-mış gibi; güya
1) союз (как, словно) sanki
он вёл себя́ так, (как) бу́дто ничего́ не произошло́ — (sanki) bir şey olmamış gibi davranıyordu
2) союз ( что — с оттенком сомнения) ki. miş
он говори́т, бу́дто сам ви́дел — diyor ki kendi gözüyle görmüş
я сде́лал вид, бу́дто сплю — uyuyormuşum gibi yaptım
3) частица, разг. (кажется) переводится формами на. miş
больно́му бу́дто (бы) ле́гче — hasta rahatlamış (gibidir)
он бу́дто бы не е́дет — gitmiyormuş
4) частица sanki, güya
уж бу́дто ты так спеши́шь? — sanki o kadar acelen varmış?
бу́дто нет други́х приме́ров! — sanki başka bir örnek yokmuş (gibi)!
5) частица, разг. (разве, неужели) sahi mi?
в бума́гах писа́теля э́того письма́ нет — yazarın kağıtları arasında bu mektup yok
оста́ться на бума́ге — kağıt üzerinde kalmak
це́нные бума́ги — esham ve tahvilat

См. также в других словарях:

 • нет бы — нет бы … Орфографический словарь-справочник
 • нет да — нет да … Орфографический словарь-справочник
 • нет-с — нет с … Орфографический словарь-справочник
 • нет — нет … Русский орфографический словарь
 • нет — нет … Морфемно-орфографический словарь
 • нет — Несть, недостает, отсутствует, не имеется, и в помине (заводе) нет; вышли, перевелись, пропали. Его нет, он в отсутствии, в отлучке, блистает своим отсутствием. Его и след простыл; ни слуху, ни духу, пропал, да и только; как не бывало. Налицо… … Словарь синонимов
 • нет — I. частица. 1. Употр. как отрицательный ответ на вопрос или как выражение несогласия (может выступать в качестве предложения; противоп.: да). Есть будешь? Нет. Вы поедете на симпозиум? Нет. Садитесь, пожалуйста. Нет, нет, спасибо. // Внутри речи… … Энциклопедический словарь
 • нет — сказ., употр. наиб. часто 1. Если у кого либо нет кого либо или чего либо, значит, он этого не имеет. Совсем нет у нас времени. | Денег нет. | У меня нет комплексов. 2. Если кого либо или чего либо нет где либо, значит, этот человек или объект… … Толковый словарь Дмитриева
 • НЕТ — 1. частица. Употр. при отрицательном ответе на вопрос. Мы остаёмся? Н. Н., не согласен. Решительное, категорическое «нет» (решительный отказ). 2. в знач. сказ., кого (чего). Не имеется в наличии, отсутствует, не существует. Н. сомнений. Н. денег … Толковый словарь Ожегова
 • НЕТ — гл., безл. от слав. нест, не есть; прош. вр. не было: буд. вр. не будет; не имеется, недостает, отсутствует. У меня нет денег. Летом нет снегу. Нет у Бога немилости. Есть, словцо как мед сладко; нет, словцо что полынь горько! На нет и суда нет. | … Толковый словарь Даля
 • нет — Нет и нет или нет да нет или нет как нет (кого чего;разг.) не имеется налицо, не существует вовсе, употребляется для большей выразительности. Но день протек, и нет ответа, другой настал: все нет как нет. А. Пушкин. Нет того, чтобы (разг.) … Фразеологический словарь русского языка

Как сказать «Нет» на турецком языке

Как сказать «Нет» на турецком языке

Построение отрицательных ответов – одна из первых тем при обучении турецкому языку. Это очень важная тема, ведь посещая Турцию, с ее богатыми рынками и общительными торговцами, всегда нужно знать, как будет на турецком «нет». Без этого знания, Вам будет сложно насладиться колоритом этой страны.

Способов сказать «нет» на турецком несколько.

1. Yok.

Это классический вариант разговорного «нет» по-турецки, который в большинстве своем соответствует отказу в русском языке. Даже просто произнесенный «Yok», даст понять турку, что Вы отказываете. В разговорном языке– это позволяется иностранцам.

Однако, давайте для наглядности разберем случаи, когда «Yok» уместен в построении предложений:

 • Когда речь идет о чем-то или ком-то чего не существует в настоящий момент, или же в ответе без временных рамок:
  Şu anda dükkanda şapka yok. – Сейчас в магазине не продаются шляпы.
  Şehrimizde müze yok. – В нашем городе нет музеев.
 • Обозначение отсутствия кого-нибудь:
  Burada satıcı yok. – Здесь нет продавцов.
 • Когда необходимо отметить отсутствие какой-либо вещи в наличии:
  Bu dükkanda süt yok. – В этом магазине нет молока.

Как Вы уже заметили, отрицание в турецком языке ставится после понятия, к которому оно относится.

2. Hayır.

Это второй вариант, который используется для более официальных случаев, чем предыдущий. Чаще он употребляется в качестве однозначного ответа, не требующего построения предложения:

Bu meyveler satılıyor mu? – Hayır. Или Hayır. Ücretsiz meyve alabilirsiniz.

Эти фрукты продаются? – Нет. Или Нет. Вы можете взять фрукты бесплатно.

3. Неоднозначный отказ.

Бывают случаи, когда следует знать, как сказать по-турецки «нет», чтоб не обидеть собеседника или не обмануть его ожиданий. Для этих целей турки используют неоднозначные ответы, которые в большинстве случаев подразумевают вежливый отказ:

 • Bakarız. – Я посмотрю.

Таким способом собеседник как бы отказывает, но вероятность положительного ответа остается. И она зависит от обстоятельств дела. Русские в такой ситуации говорят: поживем – увидим.

 • İnşallah. – Дай Бог.

Тоже распространенная фраза, которая не подразумевает однозначного ответа. Однако этот вариант носит менее вероятный положительный ответ, чем предыдущий. В русском языке аналогом является фраза – «как Бог даст», или «все в руках господних».

Эти же слова являются прекрасной возможностью, чтоб впоследствии изменить свое решение, а поэтому оставляют лазейки для этого.

4. Отказываем без слов.

Турецкий язык известен своим богатым языком жестов и мимикой. Поэтому, понять, что Вам отказывают можно и по поведению собеседника. Если в беседе визави цокнул языком и поднял брови вверх, то неподготовленному туристу может показаться, что он продемонстрировал удивление, граничащее с возмущением. По крайней мере у нас делают именно так. Но турки этим жестом демонстрируют отказ. То есть говорят однозначное «нет».

Еще одним интересным способом протеста, является звонкое и протяжное «I-i-i». Если искать аналоги в русском разговорном языке, то самым близким будет восклицание «У-у-у», которое демонстрирует несогласие и возмущение собеседника.

Сохраняйте эту памятку, чтоб не забыть, как будет «нет» по-турецки. А если Вас интересуют другие темы, приглашаем записаться на курсы турецкого языка для начинающих в нашей онлайн-школе. Наши опытные преподаватели предложат стандартные действенные методики, а также оригинальный подходя при обучении. Например, как воспользоваться фильмами и сериалами для изучения турецкого языка. Вы можете выбрать режим обучения в группах или индивидуальные занятия дистанционно в удобное для Вас время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *